Uber

6 BƯỚC điền đơn PPP SELF-EMPLOYED, Hair dresser, Uber Driver, Handyman, Nail Lady

Cả nhà nhớ hôm nay April 10 là ngày đầu tiên những ai là Self-employed có thể làm đơn xin khoản vay PPP. Cả nhà nếu ai cần xin vay khoản này thì hãy tranh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *